راه اندازی پنجره واحد اشتغال روستایی در اردبیل
استاندار اردبیل گفت: پنجره واحد اشتغال روستایی در اردبیل راه اندازی می شود.