راه اندازی کلینیک ویژه دندانپزشکیکلینیک ویژه دندانپزشکی تا  پایان شهریور ماه  راه اندازی می شود و تمام تخصص های درمانی با تعرفه دولتی انجام می شود.