ربوده شدن کودک خردسال در چند قدمی پدرش! +فیلمانتشار گسترده تصاویر یک کودک ربایی، کوک ربا را مجبور کرد پس از ۴۸ ساعت خود را به پلیس معرفی کند.