رشد حاشیه نشینی در مشهد، بالاتر از میانگین کشوری است
رئیس سازمان بهزیستی از افزایش مراکز خدمات جامع بهزیستی در نقاط حاشیه ای شهر مشهد برای کاهش آسیب های اجتماعی در سال جاری نیوز داد.