رشد سکتور خصوصی در کشور چشم‌گیر بوده است


رشد سکتور خصوصی در کشور چشم‌گیر بوده است

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که رشد سکتور خصوصی، تشبثات کوچک، تولیدات و صادرات در کشور چشم‌گیر بوده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ نشست کمیته اجرایی توسعه سکتور خصوصی (پرایسک) به ریاست داکتر عبدالله، امآنلاین دوشنبه (۱۳ حمل) به منظور اولویت‌بندی و بهبود شاخصه‌های اقتصادی و رفع مشکلات سکتور خصوصی برگزار شد.

داکتر عبدالله در این نشست گفت که رشد سکتور خصوصی، تشبثات کوچک، تولیدات و صادرات در کشور چشم‌گیر بوده است؛ اما برای تسهیل و تسریع کارها باید توجه بیشتر صورت گیرد.

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع کشور درباره دستاوردها، چالش‌ها و پیشرفت‌های کار کمیته اجراییوی توسعه سکتور خصوصی گزارش داد و گفت که این کمیته ده سند را به خاطر تسهیل و تسریع صادرات کالا‌ و رشد تجارت تهیه کرده است.

وزیر تجارت و صنایع افزود که این اسناد شامل کیفیت، تسریع روند بررسی، قرنطینه، استندرد تخنیکی، اظهارنامه گمرکی، بارنامه، جواز تشبث، ترانزیت فارم و صحت نباتی می‌باشد که در آن مشوره بازرگانان و بخش سکتور خصوصی نیز درج گردیده است.

آقای همایون هدف از تدوین این اسناد را اصلاح کار شیوه‌ها و تعیین شاخصه‌های اقتصادی برای رشد تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرده و مفاد آن را در جلسه توضیح داد.

شوبهم چودری نماینده بانک جهانی در نیز گفت که این کار یک پروسهه تدریجی و زمان‌گیر است که نیازمند فعالیت مشترک و آهسته می‌باشد.

همچنان، وزارت انرژی و آب درباره ایجاد ادارهه مستقل تنظیم خدمات انرژی به جلسه گزارش داد و گفت که در این ارتباط کارهای لازم برای تنظیم انرژی در کشور انجام شده است تا به یک اداره مستقل تبدیل گردد.

در این برنامه، اعضای کمیته، بازرگان و نمایند‌گان سکتور خصوصی مشکلات‌شان را در زمینهٔ مالیه، انتقال پول، فیس و تعرفه، تسریع روند اسکن کالا، مالیه، قرضه، نبود یک دروازه ورودی برای صادرکننده‌گان در میدان هوایی و گمرک با رییس اجراییه کشور در میان گذاشتند.

سپس، داکتر عبدالله به مسوولان این کمیته هدایت داد که هم‌زمان به تقویت واردات و صادرات و رشد تولیدات داخلی توجه نموده و راه‌های انتقال سریع کالا را جستجو کنند.

وی تاکید کرد که با درنظرداشت نگرانی‌های امنیتی تلاش صورت گیرد تا از تأخیر زمانی در هنگام بررسی و تفتیش کالای وارداتی و صادراتی جلوگیری به عمل آید.

رییس اجرایی به سکتور خصوصی و بازرگانان وعده سپرد که مشکلات آنها را در نشست‌های جداگانه به بحث و بررسی می‌گیرد تا مسایل روش و حل گردد. برعلاوه آن در جلسات شورای وزیران به صورت خاص به آن موارد توجه می‌نماید.

نویسنده وستر- کابل