رقابتهای والیبال نوجوانان قهرمانی آسیا در تبریزآغاز شد
دوازدهمین دوره مسابقات والیبال نوجوانان قهرمانی آسیا ظهر امروز در تبریز آغاز شد.