رقابت های قهرمانی بوکس استان مرکزی با برتری اراک پایان یافتمسابقات قهرمانی و انتخابی بوکس جوانان استان مرکزی با برتری اراک، نایب قهرمانی ساوه و سومی دلیجان در اراک پایان یافت.