رمضان ماه نزدیکی به خداوند و ماه خودسازی انسان‌هاست
امام جمعه اردبیل گفت: ماه مبارک رمضان ماه نزدیکی به خداوند و ماه خودسازی انسان‌هاست.