رهایی گروگان از چنگال آدم ربایان
فرمانده انتظامی شهرستان خاش از دستگیری دو آدم ربا و رهایی فرد گروگان گرفته شده در کمتر از دو ساعت در این شهرستان نیوز داد.