روایتی حماسی از مقاومت سه مرزبان ایرانی که یگان زرهی ارتش شوروی را پشت مرز جلفا زمین‌گیر کردند + فیلم
سه مرزبان با رشادت های خود، ارتش تا دندان مسلح روس را به مدت ۴۸ ساعت آن طرف مرز ایران و پشت پل فلزی جلفا متوقف کردند.