روزگار آث میلان در روزهای حضور گتوزو +فیلم
فوتبال ۱۲۰ در آیتمی به بررسی شرایط آث میلان در دوران حضور گتوزو پرداخته است.