روز زن از یک حالت نمادین تبدیل به سیره عملی شود
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: روز زن از یک حالت نمادین و صرفا نامگذاری تبدیل به سیره عملی شود.