رونمایی از برنامه دولت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا
دولت انگلیس برنامه این کشور را برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه کرد.