رگبار‌های پراکنده برای امروز در ارتفاعات استان قزوین
کارشناس هواشناسی از رگبار‌های پراکنده برای امروز در ارتفاعات استان قزوین نیوز داد.