ریشه گناهان مربوط به روح و قلب انسان است
مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه ریشه بیشتر گناهان مربوط به روح و قلب انسان است، گفت: در هر کاری زمینه سازی لازم است، لذا برای ترک گناه باید ابتدا زمینه سازی و کار فرهنگی کرد.