رییس هیأت کشتی استان فارس انتخاب شد
با برگزاری مجمع انتخاباتی محمد موسایی به عنوان رئیس هیأت کشتی استان فارس انتخاب شد.