زخمی شدن شش نظامی ترکیه در حمله عناصر پ ک ک
شش نظامی ترکیه در حمله عناصر حزب کارگران کردستان در استان حکاری زخمی شدند.