زیان پرورش دهندگان قارچ خوراکی از ۱۱ میلیارد تومان فراتر رفت/ استمرار روند کاهش نرخ قارچ در بازار
زیان پرورش دهندگان قارچ خوراکی از ۱۱ میلیارد تومان فراتر رفت/ استمرار روند کاهش نرخ قارچ در بازار