ساخت تجهیزات صنایع غذای نیازمندحمایت دولتی است
رضوی بر ضرورت حمایت های دولتی برای تولید تجهیزات صنایع غذایی و پیشرفت این صنعت تاکید کرد.