ساخت «جعبه سیاه» به زمستان موکول شد
علیرضا امینی به جدیدترین فعالیت خود در تولید فیلم یا سریال تلویزیونی اشاره کرد.