ساخت و بازسازی واحد مسکونی برای خانوارهای دارای دو معلول
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: واحد مسکونی برای خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر تامین می شود.