سادات افغانستان خواهان درج نام قوم‌شان در شناسنامه‌های الکترونیکی شدند


سادات افغانستان خواهان درج نام قوم‌شان در شناسنامه‌های الکترونیکی شدند

 
شماری از سادات افغانستان خواهان درج قوم سادات در شناسنامه‌های الکترونیکی شده می‌گویند که تحمیل هویت یک قوم بر قوم دیگر مغایر موازین عدالت در کشور است.

به گزارش نویسنده وستر؛ شماری از سادات افغانستان امآنلاین چهارشنبه (۱۹ ثور) در یک نشست نیوزی در کابل، طی قطعنامه ای درج نشدن قوم سادات در شناسنامه‌های الکترونیکی را تحمیل هویت اقوام بر قوم سادات افغانستان خوانده و این امر را مغایر موازین عدالت در کشور عنوان کردند.

آنان می‌گویند که سادات افغانستان نمی‌خواهند هویت‌شان را انکار نموده و خود را در اقوام دیگر ادغام کنند.

آنان در این قطعنامه بیان داشتند که درج نام قوم سادات در شناسنامه‌های الکترونیکی و دیتابیس آن، براساس ماده چهارم قانون اساسی به عنوان پنجمین قوم بزرگ کشور، الزامی و از خواسته‌های اساسی جمعیت میلیونی سادات در سراسر کشور است.

در این قطعنامه همچنان آمده که درج قوم سادات در شناسنامه‌های جدید نه تنها به ضرر هیچ قوم دیگر افغانستان نمی‌باشد بلکه باعث به رسمیت شناختن تمام اقوام کشور محسوب می‌شود.

سادات کشور در این نشست از مسوولان دولتی خواستند تا با درج قوم سادات در شناسنامه‌های الکترونیکی به یک مشکل اجتماعی و سیاسی در کشور که همانا درج نشدن این قوم در شناسنامه‌های الکترونیکی است پایان بخشند.

این سادات تاکید کردند: “در صورتی که صدای عدالت خواهی و حق طلبی سادات کشور شنیده نشود سادات در سراسر کشور به اعتراضات مدنی گسترده خویش ادامه خواهند داد.”

حمید حسینی- نویسنده وستر