سازمان ملل: بیش از صد هزار کودک افغان به حفاظت فوری نیاز دارند


سازمان ملل: بیش از صد هزار کودک افغان به حفاظت فوری نیاز دارند

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گزارش داده است که بیش از صدهزار کودک افغان آسیب‌دیده از خشکسالی در حوزه غرب افغانستان، به حمایت‌ها و حفاظت فوری نیاز دارند.

به گزارش نویسنده وستر به نقل از صدای امریکا؛‌ بر بنیاد این گزارش، این کودکان مربوط به خانواده‌هایی می‌باشند که از خشکسالی آسیب دیده و مناطق مسکونی شان را ترک کرده اند.

سازمان ملل گفته است که تنها در سایت‌های غیررسمی هرات، بیش از ۱۰۰ مرکز مناسب نیاز است تا حمایت‌های روانی – اجتماعی را برای ۱۵هزار کودک بیجاشده فراهم کند.

گزارش تأکید کرده است: “با توجه به افزایش قابل ملاحظه خانواده‌های بیجاشده داخلی در شهر قله نو، فعالیت‌های حفاظت از کودکان باید بدون تأخیر آغاز شود”.

سازمان ملل به نقل از ناظران کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که حوادث خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و قاچاق کودکان/فروش نوزادان و دختران جوان، در سایت‌های غیررسمی بیجاشدگان داخلی، گزارش شده است.

اوچا با نگرانی گفته است که برای مقابله با وضعیت آنلاینافزون رو به وخامت دخترانی جوان که به فروش می‌رسند و یا ازدواج می‌کنند، نیاز فوری به فعالیت‌های حمایت از معیشت وجود دارد.

اما در این گزارش واضح نشده است که چند مورد ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، فروش نوزادان و دختران ثبت شده است.

همچنان این اداره، از وضعیت آموزشی کودکان افغان نگرانی کرده و گفته است که ۴۰ هزار کودک آسیب‌دیده از خشکسالی به مکاتب و مراکز آموزشی دسترسی ندارند.

در گزارش آمده است: “میزان ثبت‌ِنام مکاتب نیز در مناطق خشکسالی‌زده، به دلیل بیجاشدن خانواده‌ها ۸۷ درصد کاهش یافته است”.

ملل متحد تأکید کرده است، برای رسیدگی به حفاظت فوری کودکان افغان، در سه ماه آینده، به ۹۰۰ هزار دالر نیاز است.

نویسنده وستر- کابل