ساعت نماز در برنامه کاری مدارس قرار گرفتمدیر کل قرآن، عترت و نماز از در نظر گرفتن نیم ساعت زنگ نماز در مدارس سراسر کشور نیوز داد.