سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی در کلیبر
فرماندار کلیبر،گفت:بخش خصوصی در زمینه گیاهان دارویی کلیبر سرمایه گذاری ۱۶ میلیارد تومانی می کند