سرنوشت حیوانات در قیامت/ آیا حیوانات و جمودات نیز در آخرت سوال و جواب می‌شوند؟
قیامت روزی برای پاسخگویی به پروردگار الهی است. روزی که هر فردی باید مسئولیت اعمالش را برعهده گرفته و حساب پس دهد.