سرور دانش: فساد، جنگ و نگاه متحجرانه مهمترین موانع علم آموزی در افغانستان است
معاون رئیس جمهور افغانستان گفت: در دو سال پیش رو بیش از شش هزار مکتب در کشور ساخته می شود.