سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات از سمتش استعفا کرد


سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات از سمتش استعفا کرد

شهلا حق‌پرست سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات به دلیل اختلاف نظر در مورد نصب استیکر انتخاباتی در کاپی شناسنامه، از سمتش استعفا کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ خانم حق‌پرست گفته است که تطبیق طرح نصب استیکر در کاپی شناسنامه، با مشکلات عملیاتی و تخنیکی روبروست.

وی بیان داشته که این طرح در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهد شد و او قادر به تطبیق این طرح نیست به همین دلیل از سمتش استعفا می‌دهد.

این در حالی است که گفته می‌شود که حکومت به رغم مخالفت شماری از اعضای کمیسیون انتخابات بر نصب استیکر در کاپی شناسنامه تاکید دارد.

براساس گزارش‌ها ۴ عضو کمیسیون انتخابات، طرح نصب استیکر در کاپی شناسنامه را غیرقانونی و زمینه ساز تقلب در انتخابات خوانده اند.

چند آنلاین پیش، ارگ ریاست وستری اعلام کرد که کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته که پس از این استیکرهای انتخاباتی را در کاپی شناسنامه‌ها نصب کند.

اما گزارش‌هایی وجود دارد که حکومت این طرح خود را بالای کمیسیون انتخابات تحمیل کرده است.

دو معاون و دو عضو كميسيون انتخابات، تصمیم ارگ درباره نصب برچسب بر کاپی شناسنامه‌ها را غیرقانونی خوانده‌اند و با این کار مخالفت کرده‌اند.

گفته می‌شود که با طرح نصب استیکر بر کاپی شناسنامه تنها رییس کمیسیون و یک عضو آن موافقت کرده‌اند و ۴ عضو دیگر مخالف این طرح اند.

وسیمه بادغيسي معاون عملياتی و معاذ الله دولتی معاون اداری و مالی کمیسیون انتخابات، عبدالقادر قريشی و مليحه حسن اعضای كميسيون انتخابات با طرح ارگ مخالفت کرده‌اند.

آنان می‌گويند كه بربنياد قانون انتخابات، این كميسيون نمی‌واند در جريان روند انتخابات کارشیوه‌های مربوط به انتخابات را تعدیل کند.

معاونان کمیسیون انتخابات می‌گویند که در حضور نمایندگان سازمان ملل در کابل، شهلا حق پرست سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات با طرح نصب استیکر در کاپی شناسنامه مخالفت کرده‌اند اما ییس این کمیسیون با رییس وستر این فیصله آنان را نادیده گرفتند و این طرح را رییس کمیسیون در هماهنگی با رییس وستر از بهر نصب برچسپ در کاپی شناس نامه ها عملی اعلام کردند.

نویسنده وستر- کابل