سفیران جدید اسلوونی و واتیکان انتخاب شدند
سید طه هاشمی و کاظم شافعی به ترتیب سفیر جدید واتیکان و اسلوونی شدند.