سلامت گاهی به موضوعات سیاسی آلوده می شود/فرصت های زیادی برای همکاری کشورها در حوزه سلامت وجود دارد
وزیربهداشت گفت:سلامت موضوعی فراتر از سیاست است، گرچه گاهی به موضوعات سیاسی آلوده می شود.