سناتور آمریکایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ شد
امی کلوبوچار، سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا به طوری رسمی وارد انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۰ شد.