سناتور جمهوریخواه: ترامپ فردی را به عنوان وزیر خارجه آمریکا معرفی کرده که از تغییر نظام در ایران حمایت کرده است
رند پل گفت تعجب می کنم ترامپ فردی را برای تصدی وزارت خارجه معرفی کرده که از تغییر نظام در ایران حمایت کرده است.