سنگ اندازی مارکوپولوهای فدراسیون شطرنج بر سر راه تیم ملی
دو تن از از اعضای فدراسیون شطرنج برای حضور در اسپانیا تلاش های زیادی کردند که همین موضوع باعث لغو سفر تیم ملی به این کشور شد.