سهمیه طرح ترافیک نیوزنگارها افزایش نمی یابد/ ایجاد تصفیه خانه و بازچرخانی آب در اولویت مسائل منطقه ۲۲
سهمیه طرح ترافیک نیوزنگارها افزایش نمی یابد/ ایجاد تصفیه خانه و بازچرخانی آب در اولویت مسائل منطقه ۲۲