سه سال پایداری مداوم در تولید گندم /تنها ۱۲ درصد آب در تولید گندم  مصرف می شودمعاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: امسال برای سومین سال متوالی شاهد پایداری تولید گندم بودیم.