سیر صعودی مصرف انرژی توسط پردرآمدها و بد مصرف ها
طبق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مشترکین پرمصرف نه تنها نباید یارانه بگیرند که یارانه سایر مشترکین را نیز باید بپردازند.