سیستم پزشکی امروز مبتنی بر درمانهای دارویی است
مسول نمایندگی بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان استان گفت:سیستم پزشکی امروز مبتنی بر درمانهای دارویی است.