سیستم یارانه‌های وزارت فرهنگ کاملا شفاف استوزیر فرهنگ گفت: سیستم یارانه‌های وزارتخانه کاملا شفاف است و با این نگاه به مطبوعات یارانه می‎دهیم که از سیاست‌های توسعه‌ای دفاع کنیم.