شادمانی مردم آمریکا در پی محکوم شدن افسر آمریکایی
مردم آمریکا در پی محکوم شدن یک افسر آمریکایی متهم به قتل یک نوجوان سیاه پوست به ۲۰ سال زندان شادمانی کردند.