شناورسازی ' ایران حجت ' در آبراه خورموسی در ماهشهر
‘ ایران حجت ‘، سومین مغروقه در آبراه راهبردی خورموسی در ماهشهر امروز خارج و مجددا شناورسازی شد.