شورای ژورنالیستان: سالانه ۱۲ میلیون دالر بودجه حمایت از رسانه‌ها حیف و میل می‌شود


شورای ژورنالیستان: سالانه 12 میلیون دالر بودجه حمایت از رسانه‌ها حیف و میل می‌شود

مسوولان شورای ژورنالیستان افغانستان تایید می‌کنند که سالانه بالغ بر۱۲ میلیون دالر بودجه حمایتی جامعه جهانی به رسانه از سوی برخی انجوها به شکل خویش خوری حیف و میل می‌شود.

 به گزارش نویسنده وستر؛ گردانندگان صندوق حمایت از نیوزنگاران آنلاین یکشنبه طی نشستی در کابل مدعی شدند که صدها میلیون دالربودجه حمایتی جامعه جهانی از رسانه‌ها تاکنون از سوی تعدادی محدودی تحت نام‌های مختلف حیف و میل شده است.

محمد آصف وردک رئیس صندوق حمایت از نیوزنگاران گفت که جامعه جهانی در۱۷ سال پیش از این سالانه مبالغی را برای رشد رسانه‌ها و حراست از آزادی بیان در افغانستان اختصاص داده اما افرادی محدودی این مبالغ را حیف و میل کرده و از این مجرا میلیونر شده اند.

وی شماری از رسانه‌ها را به دلیل نداشتن حمایت‌های مالی دچار ورشکستگی خواند.

در همین حال مسئولان شورای ژورنالیستان افغانستان نیز تایید می‌کند که سالانه بالغ بر ۱۲ میلیون دالر از سوی جامعه جهانی به رشد رسانه‌های جمعی و ارتقای ظرفیت نیوزنگاران در افغانستان اختصاص می‌یابد که این مبالغ از سوی افرادی محدودی خویش خوری می‌شود.

حفیظ الله بارکزی رئیس این شورا در صحبت با نویسنده وستر بدون آنکه نهاد یا فردی را نام بگیرد گفت که انجوهای مشخصی به نام رسانه‌ها و ارتقای ظرفیت نیوزنگاران از جامعه جهانی پول گرفته و به حیف و میل آن مصروف می‌باشند.

او اظهار داشت که پول‌های یاد شده که حداقل سالانه به ۱۲ میلیون دالر بالغ می‌شود تحت نام حمایت از رسانه‌ها و ارتقای ظرفیت نیوزنگاران، از دونرها اخذ شده و به جیب‌های شخصی افراد می‌رود.

او انجوهای را که به گفته وی در حیف و میل این پول‌ها نقش دارند را نهادهای دانست که از چگونگی مصرف این پول‌ها هیچ گونه پاسخگویی نداشته است.

رییس شورای ژورنالیستان، کمک‌های جامعه جهانی به رسانه‌های افغانستان را مربوط به تمام نهادهای رسانه ای و نهادهای حمایت از نیوزنگاران دانسته گفت که حیف و میل این مبالغ باعث گردیده که نشرات رادیوها در ولایات غالبا در معرض توقف قرار گیرند.

پیش از این نیز انتقاد از حیف و میل بودجه‌های حمایتی از رسانه‌ها از سوی گروه‌های مافیایی در رسانه‌ها باری مورد انتقاد قرار گرفت که این انتقادها که بعضا مستند سازی نیز شده بودند به نحوی پرسش برانگیزی کتمان شدند.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر