صاحبان این گروه خونی در مسافرت‌ها مراقب حشره گزیدگی باشند
زمان سفر به مناطق جنگلی و سرسبز صاحبان برخی از گروه‌های خونی بیش از دیگران طعمه حشره‌هایی موذی و بیماری زا می شوند.