صادق میرزانژاد اصل رئیس هیات نجات غریق استان اردبیل شد
صادق میرزا نژاد اصل با رای مجمع انتخاباتی و برای ۴ سال آینده رئیس هیات نجات غریق استان اردبیل شد.