صدور هرگونه مصوبه درباره مستند «قائم مقام» را تکذیب کرد
شورای نظارت بر سازمان صدواسیما صدور هرگونه مصوبه درباره مستند «قائم مقام» را تکذیب کرد.