صدور گواهینامه ثبت ۲۸۴۶ اسباب بازی از سال ۸۱ تا ۹۶
کمیسیون ثبت و صدور مجوز برای تولید اسباب بازی از سال ۸۱ تا ۹۶، تعداد ۲۸۶۴ پرونده را بررسی و گواهینامه ثبت اسباب بازی صادر کرده است.