ضد فرهنگی به نام چهارشنبه سوزی
سالهاست که دیگر سنت خوب چهارشنبه سوری به ضد فرهنگی به نام چهارشنبه سوزی تبدیل شده که گریبان فرزندان و خانواده‌های ایرانی را گرفته است.