ضرورت آموزش مفاهیم ترافیکی به دانش آموزان در مدارسمعاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ضرورت آموزش مفاهیم ترافیکی به دانش آموزان در مدارس نیوز داد.