طرح مدیریت تلفیقی کنترل آفت پسیل پسته در استان کرمان
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کرمان گفت::طرح مدیریت تلفیقی کنترل آفت پسیل پسته در ۷ شهرستان و در سطح ۲۰ هزار هکتار در حال انجام است.