عارضه نادر تعریق خونی دختر ۱۱ ساله+ تصاویر
یک دختر ۱۱ ساله ویتنامی به بیماری نادر ترشح خون به جای عرق مبتلا شده است.