عربستان تاوان دخالت در لبنان را پرداخت می کند/ سعودی ها هنوز هم به دنبال بحران آفرینی در منطقه هستند
عربستان تاوان دخالت در لبنان را پرداخت می کند/ سعودی ها هنوز هم به دنبال بحران آفرینی در منطقه هستند